Thư viện ảnh
 • Phát động “Tháng Nhân đạo” năm 2024 và Chiến dịch “Triệu bước chân nhân ái”

  /upload/gallery/591900256_z5280974551340_6e37409e22f7dc44e09883339e679399.jpg

 • Phát động “Tháng Nhân đạo” năm 2024 và Chiến dịch “Triệu bước chân nhân ái”

  /upload/gallery/1710536065_z5281805113866_4352078d62545f66ac7e116380bae884.jpg

 • Phát động “Tháng Nhân đạo” năm 2024 và Chiến dịch “Triệu bước chân nhân ái”

  /upload/gallery/909715643_z5281463346145_43edf73151a93f5de08940ccc1b76b34.jpg

 • Phát động “Tháng Nhân đạo” năm 2024 và Chiến dịch “Triệu bước chân nhân ái”

  /upload/gallery/1778282375_z5280516610177_90273609dc250636ecbf9dcc0ee58c82.jpg

 • Phát động “Tháng Nhân đạo” năm 2024 và Chiến dịch “Triệu bước chân nhân ái”

  /upload/gallery/360508662_z5280516621469_3f9a8912c5fefe1b7391ed8dda4462fb.jpg

 • Phát động “Tháng Nhân đạo” năm 2024 và Chiến dịch “Triệu bước chân nhân ái”

  /upload/gallery/827204470_z5280516588991_ce85db8a8986f641bd09989a292eaf89.jpg

 • Phát động “Tháng Nhân đạo” năm 2024 và Chiến dịch “Triệu bước chân nhân ái”

  /upload/gallery/1070728699_z5281463358406_d526f7ae801d8a644efe1731da755694.jpg

 • Phát động “Tháng Nhân đạo” năm 2024 và Chiến dịch “Triệu bước chân nhân ái”

  /upload/gallery/832024361_z5281464441195_0763f6eea2e2c5fa6e78c975517dfd81.jpg

 • Phát động “Tháng Nhân đạo” năm 2024 và Chiến dịch “Triệu bước chân nhân ái”

  /upload/gallery/1137196667_z5281463346296_81a86eb02e08868c73a98aa052b3157f.jpg

 • Phát động “Tháng Nhân đạo” năm 2024 và Chiến dịch “Triệu bước chân nhân ái”

  /upload/gallery/646197606_z5281463356349_d80de81219c346f1461ade597cd38d7b.jpg

 • Phát động “Tháng Nhân đạo” năm 2024 và Chiến dịch “Triệu bước chân nhân ái”

  /upload/gallery/2095285235_z5281463346145_43edf73151a93f5de08940ccc1b76b34.jpg

 • Phát động “Tháng Nhân đạo” năm 2024 và Chiến dịch “Triệu bước chân nhân ái”

  /upload/gallery/1199771344_z5281463170303_6f4c09ce77f3402953fcbb4a1e875348.jpg

Hoạt động nổi bật 2024